سرمایه نوین

برچسب: سبد سرمایه گذاری

شیوه های تجزیه و تحلیل قیمت درتحلیل فنی (تکنیکال)

شیوه های تجزیه و تحلیل قیمت درتحلیل فنی (تکنیکال)

شیوه های تجزیه و تحلیل قیمت سهام در بورس _تحلیل فنی (تکنیکال) دومین شیوه تجزیه و تحلیل سهام در بورس، روش تحلیل فنی است. در روش تحلیل فنی، این جمله معروف بسیار به کار برده می شود که «گذشته، چراغ راه آینده است». به بیان دیگر، سرمایه گذارانی که از روش تحلیل فنی برای ارزیابی و تحلیل قیمت سهام استفاده می کنند بر این باورند که با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، می توان قیمت آن سهم ...

مفهوم سبدگردانی

یکی از شیوه های مناسب برای سرمایه گذاری افراد غیر متخصص در بورس، استفاده از خدمات سبدگردانی است که به بررسی آن می پردازیم. سبدگردانی چیست؟ منظور از سبدگردانی یا اصطلاحا پورتفوی، انواع دارایی هایی است که یک شخص در آنها سرمایه گذاری کرده است. به عنوان مثال، اگر فردی در مجموعه ای از سهام شرکت های مختلف و متنوع، اوراق مشارکت، اوراق اجاره و... سرمایه گذاری کرده باشد، گفته می شود سبد سرمایه گذاری وی، یک سبد متنوع است، ...

انتخاب صندوق سرمایه گذاری

انتخاب صندوق سرمایه گذاری

معیارهای انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری مناسب اگرچه، همه صندوق های سرمایه گذاری، از افراد متخصص و مورد تایید در زمینه سرمایه گذاری تشکیل شده اند و تحت نظارت بورس هم فعالیت می کنند، اما همه این صندوق ها لزوما عملکرد یکسانی ندارند و برخی، از برخی دیگر موفق تر هستند. نگاهی اجمالی به ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها به خوبی نشان می دهد که عملکرد صندوق ها با یکدیگر یکسان نیست. بنابراین لازم است معیارهایی را ...

اصول کلی خرید و فروش سهام در بورس  – بخش دوم

اصول کلی خرید و فروش سهام در بورس – بخش دوم

اصل چهارم. سبدی از سهام متنوع تشکیل دهید. حتما این ضرب المثل معروف را شنیده اید که: همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید. دلیلش کاملا مشخص است، چون اگر سبد تخم مرغ به زمین بیافتد، بیشتر تخم مرغ ها خواهد شکست. این ضرب المثل در خرید و فروش سهام هم کاربرد زیادی دارد، تا حدی که یکی از نظریه های مطرح شده در خصوص راهکارهای کاهش ریسک سرمایه گذاری، به «تئوری پورتفوی» یعنی «نظریه سبد» معروف است. ...

تحلیل و اصول سرمایه گذاری در بورس – بخش دوم

تحلیل و اصول سرمایه گذاری در بورس – بخش دوم

ﺗﺤﻠﻴﻞ در بازار بورس ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﺎزده ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﻮرس ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻜﺎت بخش اول را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﺤﻠﻴﻠﻬای علمی ﻣﺘﺪاول (ﻓﺎﻧـﺪاﻣﻨﺘﺎل - ﺗﻜﻨﻴﻜـﺎل) ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮری ﻣﺪرن ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﻴﻮ (MPT) ﻧﻴـﺰ کمک ﻣـﻮﺛﺮی در ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳﺎزی ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم و ﺗﻮازن ریسک و ﺑﺎزده می ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل ﺑﻪ ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ از اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده می ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎﻟﻴﺴﺖ ﻳﺎ «ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮا» می ﮔﻮﻳﻴﻢ. ...

تحلیل و اصول سرمایه گذاری در بورس – بخش اول

ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺎزار دﻳﮕﺮی دارای اﺻﻮل و ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻮل ﭘﺎﻳﻪ ای، می ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاری ﺑـﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ریسک اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎزاد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ «ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣـﺎزاد» اوﻟـﻴﻦ و ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ اصلی اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزار می ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ «ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣـﺎزاد» اوﻟـﻴﻦ و ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ اصلی اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻓﻌﺎﻻن ...

بورس و خانواده

بورس و خانواده

ﭼﺮا در ﺑﻮرس ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ؟ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺑﻮرس ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺑﻮرس ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ ﺳﺒﺪ دارایی ﺧﺎﻧﻮاده را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻴﻢ؟ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺑﻮرس دارﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳـﻮاﻻت میﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺤـﻮلی ﺷـﮕﺮف در اﻗﺘـﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮﺟﻮد آورد. ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺑـﺲ ﻛـﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻴﺶ از 50 درصد ﻣﺮدم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﭼﺮا در ﺑﻮرس ...

مطالب پیشنهادی

از دست ندید !

وارد حساب تان شوید.

برای ثبت نام فرم زیر را پر کنید

بازیابی کلمه عبور

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.