سرمایه نوین

برچسب: سرمایه نوین

رابطه بین ریسک و بازده و اهمیت سنجش ریسک پذیری، قبل از ورود به بورس

رابطه بین ریسک و بازده

رابطه بین ریسک و بازده و اهمیت سنجش ریسک پذیری، قبل از ورود به بورس رابطه ریسک و بازده بین ریسک و بازده، رابطه مستقیمی وجود دارد، به این معنا که پذیرش ریسک بیشتر از سوی یک سرمایه گذار، به معنای انتظار وی برای کسب بازدهی بالاتر است و در مقابل، پذیرش ریسک کمتر از سوی سرمایه گذار، به معنای آن است که وی، به کسب بازدهی پایین تر نیز رضایت دارد. توجه داشته باشی که همه تصمیمات سرمایه گذاری ...

مفهوم ریسک و بازده و نقش آن در سرمایه گذاری

مفهوم و نقش ریسک و بازده در سرمایه گذاری

ریسک چیست؟ و چطور می توان ریسک سرمایه گذاری در بورس را کاهش داد؟ در یک تعریف بسیار ساده، ریسک، احتمال محقق نشدن پیش بینی هاست. برای مثال فرض کنید قیمت سهام شرکت الف در حال حاضر 150 تومان است. شما پیش بینی می کنید که قیمت سهام این شرکت در ماه آینده 160 تومان برسد و براساس این پیش بینی، اقدام به خرید سهام می کنید. در اینجا دو حالت ممکن است رخ دهد: یا سهام مذکور در ماه ...

بازارهای مالی

ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺤلی ﺑﺮای داد و ﺳﺘﺪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت می ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻀﻮی ﻻﻳﻨﻔـک از زﻧﺪگی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روزﺑﺮوز ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﺑﻄـﻮرﻛلی بازارهای مالی ﺑـﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ می ﺷﻮﻧﺪ: اﻟﻒ. ﺑﺎزار ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﻴﺰیکی در اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺑﺎزار ﻛﺎﻻی واقعی و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ ﻓـﺮوش می رﺳـﺪ و ارزش ﻛﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ (ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ - ملک - ﻟﻮازم ﺧﺎنگی - ﺧﻮدرو و...) به خودی خود در ذات آن ﻣﻮﺟﻮد می ﺑﺎﺷﺪ. ب. ﺑﺎزار ﻣﺎلی در اﻳﻦ ﺑﺎزار ...

انواع نهادهای مالی

ﻧﻬﺎدﻫﺎی مالی ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﻣﻌﺮفی ﺷﺪه اﻧﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارﻛﺎﻧﻬـﺎی ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرایی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ. انواع نهادهای مالی ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ریسک ﺑﺎﻻی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و دﺷﻮار ﺑﻮدن ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎیی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑﻮﺟـﻮد آﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎ دردﺳـﺖ داﺷـﺘﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎلی و اﻃﻼﻋـﺎتی و تخصصی در ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاری می ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و از ﻣﺤـﻞ ﺳـﻮد ...

مزایای بورس برای سرمایه گذاران

مزایای بورس برای سرمایه گذاران

سرمایه گذاری افراد جامعه در بورس، می تواند نقش بسیار زیادی در رونق اقتصادی داشته باشد، چون با این کار، منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی برای توسعه فعالیت ها تامین شده و در نتیجه، رونق کسب و کار، اشتغال زایی و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت. اما حتما این سوال برای شما ایجاد شده است که سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام شرکت ها، برای سرمایه گذاران چه نفعی دارد؟ مهمترین مزایای ...

مزایای بورس برای سرمایه پذیران

مزایای بورس برای سرمایه پذیران

با توجه به مزایای سرمایه گذاری در بورس برای سرمایه گذاران یک سوال مطرح است که عرضه سهام در بورس، برای شرکت ها چه مزیتی دارند و شرکت ها با چه انگیزه ای، علاقه مند به پذیرش در بورس و عرضه سهام شان در این بازار هستند؟ آن هم در شرایطی که پذیرش در بورس، طبیعتا برای آنها الزاماتی مانند لزوم اطلاع رسانی مستمر و شفاف به سهامداران، رسیدگی دقیق به حساب های مالی و ... را ایجاد می کند؟ ...

نقش بورس در نظام اقتصادی کشور

نقش بورس در نظام اقتصادی کشور

نقش بورس در نظام اقتصادی کشور بورس بازاری است که انواع دارایی در آن خرید و فروش می شود. البته بازاری که ما از آن، به عنوان بورس صحبت می کنیم، با بازار های متداول مثل بازار طلا، بازار خودرو، بازار فرش و... که اغلب شما با آنها آشنا هستید، تفاوت های عمده ای دارد. شاید بتوان رسمی بودن، شفافیت و برخورداری از پشتوانه محکم قانونی را مهم ترین تفاوت های بورس با بازارهای سنتی دانست. مهمترین تفاوت های بورس ...

بورس چیست ؟!

تاریخچه بورس در جهان برای توضیح در خصوص تاریخچه پیدایش بورس در جهان، بهتر است ابتدا به تاریخچه پیدایش واژه بورس اشاره کنیم. به اعتقاد اغلب کارشناسان، تاریخچه پیدایش واژه بورس به قرن پانزدهم میلادی باز می گردد. در آن زمان، بازرگانان و کسبه شهر «بورُوژ» (Bruges) در بلژیک، در میدانی به نام «تِربورس» (TerBeurze) در مقابل خانه اشراف زاده ای به نام «واندِر بورس» جمع می شدند و خرید و فروش می کردند. به همین علت، از آن تاریخ ...

صفحه 20 از 20 1 19 20

مطالب پیشنهادی

از دست ندید !

وارد حساب تان شوید.

برای ثبت نام فرم زیر را پر کنید

بازیابی کلمه عبور

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.