سرمایه نوین

برچسب: شاخص بورس

شاخص – بخش دوم

شاخص – بخش دوم

ﺗﭙﻴﻜﺲ (TEPIX) ﻛﻞ ارزش روز ﺳﻬﺎﻣﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﻛـﻞ ارزش ﭘﺎﻳـﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس را ﺗﭙﻴﻜﺲ (TEPIX) ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.درﺿﻤﻦ می ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻮاﻳﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت زیر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد : ﺑﺎ ﺑﺮرسی اﻋﺪاد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎلی روﻧﺪ ﺑﺎزار در آﻳﻨـﺪه ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﻴﺸﮕﻮیی اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ یک ﭘﺪﻳﺪه در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺷﺎﺧﺺ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮوهی ﭼﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ روﻧـﺪ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ را می ...

شاخص – بخش اول

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﺎﮔﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻳﺎ ﺑﺎزده یک ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اوراق ﺑﻬﺎدار را طی دوره زﻣﺎنی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ یک اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را آ ﺳﺎن می ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺ می ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات یک ﭘﺪﻳﺪه ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ را در ﻃـﻮل یک دوره زﻣﺎنی ﺑﺮرسی ﻧﻤﻮد؛ ...

معرفی شاخص های بورس – شاخص فرابورس

معرفی شاخص های بورس – شاخص فرابورس

9. شاخص فرابورس قبل از آنکه که مفهوم شاخص فرابورس را توضیح دهیم، لازم است ماهیت فرابورس و تفاوت آن با بورس اوراق بهادار تهران را تشریح کنیم. شرکت ها برای آنکه در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شوند و سهامشان در این بورس مورد داد و ستد قرار گیرد، باید شرایط خاصی را از نظر میزان سرمایه، میزان سهام شناور آزاد و وضعیت سودآوری داشته باشند. این شرایط نسبتا سخت گیرانه به این خاطر تعیین شده که شرکت هایی ...

معرفی شاخص های بورس – بخش اول

تاکنون، بارها و بارها، در صدا و سیما، روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی شنیده و یا خوانده اید که مثلا شاخص بورس امروز با 50 واحد رشد، به عدد 60 هزار واحد رسید. همچنین گاهی اوقات رسانه ها از کاهش شاخص بورس خبر می دهند. اما شاخص بورس، بیانگر چیست و چرا افزایش و یا کاهش آن، اهمیت دارد؟ اساس نوسانات شاخص چه مفهومی دارد؟ شاخص چیست؟ شاخص، در مفهوم کلی، معیاری است که براساس آن می تواند چیزی ...

معرفی شاخص های بورس – بخش سوم

معرفی شاخص های بورس – بخش سوم

5. شاخص 30 شرکت بزرگ همانطور که از اسم شاخص 30 شرکت بزرگ مشخص است، این شاخص سطح عمومی قیمت سهام 30 شرکت بورس را نشان می دهد. 30 شرکت بزرگ بورس، شرکت هایی هستند که ارزش بازار آنها در مقایسه با سایر شرکت ها، بیشتر است. احتمالا سوال بعدی شما این است که ارزش بازار شرکت ها چگونه به دست می آید. اگر قیمت روز سهام یک شرکت را در تعداد سهام منتشر شده آن شرکت ضرب کنیم، ارزش ...

مطالب پیشنهادی

از دست ندید !

وارد حساب تان شوید.

برای ثبت نام فرم زیر را پر کنید

بازیابی کلمه عبور

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.