سرمایه نوین

آخرین پست ها

بورس و خانواده

ﭼﺮا در ﺑﻮرس ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ؟ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺑﻮرس ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺑﻮرس ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ ﺳﺒﺪ دارایی ﺧﺎﻧﻮاده را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻴﻢ؟ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺑﻮرس دارﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳـﻮاﻻت...

ادامه مطلب

ریسک پذیر و ریسک گریز

چه افرادی ریسک پذیر و چه افرادی ریسک گریزند؟! افراد باید قبل از شروع سرمایه گذاری در بورس، ارزیابی کنند که تا چه اندازه توانایی پذیرش ریسک یا اصطلاحا عدم موفقیت را دارند. اما سرمایه گذاران، الگوهای ریسک پذیری متفاوتی...

ادامه مطلب

بازارهای مالی

ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺤلی ﺑﺮای داد و ﺳﺘﺪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت می ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻀﻮی ﻻﻳﻨﻔـک از زﻧﺪگی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روزﺑﺮوز ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﺑﻄـﻮرﻛلی بازارهای مالی ﺑـﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ می ﺷﻮﻧﺪ: اﻟﻒ. ﺑﺎزار ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﻴﺰیکی در اﻳﻦ...

ادامه مطلب

انواع نهادهای مالی

ﻧﻬﺎدﻫﺎی مالی ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﻣﻌﺮفی ﺷﺪه اﻧﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارﻛﺎﻧﻬـﺎی ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرایی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ. انواع نهادهای مالی ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ریسک ﺑﺎﻻی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و دﺷﻮار ﺑﻮدن ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺧﺮﻳﺪ و...

ادامه مطلب

بورس چیست ؟!

تاریخچه بورس در جهان برای توضیح در خصوص تاریخچه پیدایش بورس در جهان، بهتر است ابتدا به تاریخچه پیدایش واژه بورس اشاره کنیم. به اعتقاد اغلب کارشناسان، تاریخچه پیدایش واژه بورس به قرن پانزدهم میلادی باز می گردد. در آن...

ادامه مطلب
صفحه 10 از 10 1 9 10

مطالب پیشنهادی

وارد حساب تان شوید.

برای ثبت نام فرم زیر را پر کنید

بازیابی کلمه عبور

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.